ตารางแพทย์

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ศิวาพร ทรัพย์สพรั่ง
 • สาขากุมารแพทย์,อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ศิวาพร ทรัพย์สพรั่ง
 • สาขากุมารแพทย์,อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
08.00-17.00 12.00-17.00 08.00-17.00 08.00-12.00 - 08.00-21.00
พญ.อรญา โชติบรรยง
 • สาขากุมารแพทย์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.อรญา โชติบรรยง
 • สาขากุมารแพทย์
12.00-21.00 08.00-17.00 12.00-21.00 08.00-21.00 -
พญ.โสวิภา เฟื่องกำลูน
 • สาขากุมารแพทย์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.โสวิภา เฟื่องกำลูน
 • สาขากุมารแพทย์
- 12.00-21.00 - 12.00-21.00 08.00-17.00 -
พญ.ยิหวา สุขสวัสดิ์
 • สาขากุมารแพทย์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ยิหวา สุขสวัสดิ์
 • สาขากุมารแพทย์
- 17.00-21.00 -
พญ.กุลพรภัสร์ เบญญาจิราพัชร์
 • สาขากุมารแพทย์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.กุลพรภัสร์ เบญญาจิราพัชร์
 • สาขากุมารแพทย์
- 08.00-21.00 -
พญ.มณฑิรา ช่อวิเชียร
 • สาขากุมารแพทย์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.มณฑิรา ช่อวิเชียร
 • สาขากุมารแพทย์
- 17.00-21.00 - 12.00-21.00
พญ.ธนิตา สุขสถิตย์
 • สาขากุมารแพทย์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ธนิตา สุขสถิตย์
 • สาขากุมารแพทย์
- 17.00-21.00/21.00-06.00 สัปดาห์ที่ 2,4 - 21.00-06.00 -

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.ณัฐสุทธิ์ ธนากรโยธิน
 • สาขาอายุรศาตร์โรคไต
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.ณัฐสุทธิ์ ธนากรโยธิน
 • สาขาอายุรศาตร์โรคไต
08.00-12.00 - 08.00-12.00 - 08.00-12.00 -
นพ.นนทพันธ์ นาคแนวดี
 • สาขาอายุรศาตร์โรคไต
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.นนทพันธ์ นาคแนวดี
 • สาขาอายุรศาตร์โรคไต
12.00-21.00 08.00-17.00 - 08.00-17.00
พญ.จิตราภา เกิดสุขนิรันดร์
 • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.จิตราภา เกิดสุขนิรันดร์
 • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
08.00-17.00 12.00-21.00 08.00-17.00 - 08.00-17.00
นพ.กิติพร อังคะสุวพลา
 • สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.กิติพร อังคะสุวพลา
 • สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ
- 08.00-17.00 12.00-21.00 08.00-17.00 -
พญ.กรกฎ ดำรงกิจชัยพร
 • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.กรกฎ ดำรงกิจชัยพร
 • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
- 08.00-17.00 12.00-21.00 08.00-17.00 -
พญ.มาณวิกา กมลนรนาถ
 • สาขาตจวิทยา
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.มาณวิกา กมลนรนาถ
 • สาขาตจวิทยา
- 08.00-17.00 08.00-21.00 08.00-17.00 08.00-12.00 -
นพ.กรณ์ ปองจิตรธรรม
 • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.กรณ์ ปองจิตรธรรม
 • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
- 09.00-15.00 -
นพ.ขจรศักดิ์ ยงวัฒนา
 • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.ขจรศักดิ์ ยงวัฒนา
 • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
- 08.00-12.00, เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5 -
พญ.สันต์ฤทัย เจริญนิวาสสกุล
 • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.สันต์ฤทัย เจริญนิวาสสกุล
 • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
- 08.00-21.00
นพ.ทัศนพงษ์ สกาว์วัฒนานนท์
 • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาโรคหัวใจ
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.ทัศนพงษ์ สกาว์วัฒนานนท์
 • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาโรคหัวใจ
12.00-21.00 - 17.30-21.00 -
นพ.เหรียญชัย จูฬาวิเศษกุล
 • สาขาอายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมอง
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.เหรียญชัย จูฬาวิเศษกุล
 • สาขาอายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมอง
- 17.00-21.00 -
พญ.ระวีพร มุขดี
 • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ระวีพร มุขดี
 • สาขาอายุรศาสตร์,อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม
- 12.00-21.00 - 12.00-21.00 - 08.00-17.00
พญ.พัทธนันท์ บูรณศักดิ์เสถียร
 • สาขาอายุรศาสตร์(เวรใน)
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.พัทธนันท์ บูรณศักดิ์เสถียร
 • สาขาอายุรศาสตร์(เวรใน)
21.00-06.00 - 21.00-06.00 - 21.00-06.00 -

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.กิตติศักดิ์ คุณวุฒิรักษ์
 • สาขาศัลยกรรมทั่วไป
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.กิตติศักดิ์ คุณวุฒิรักษ์
 • สาขาศัลยกรรมทั่วไป
08.00-17.00 08.00-21.00 08.00-17.00 -
นพ.จักรกฤษณ์ เทียนสิวากุล
 • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.จักรกฤษณ์ เทียนสิวากุล
 • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
- 17.00-21.00,21.00-06.00 -
นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบูลย์
 • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.เสฐียรพงษ์ จันทวิบูลย์
 • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
- 17.00-21.00, 21.00-06.00 -
นพ.พลวิช นัยสวัสดิ์
 • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.พลวิช นัยสวัสดิ์
 • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
- 17.00-21.00, 21.00-06.00 -
นพ.นิธิ ชาญปรีชากุล
 • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.นิธิ ชาญปรีชากุล
 • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
- 17.00-21.00, 21.00-06.00
พญ.อลิสรา ศรีนิลทา
 • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.อลิสรา ศรีนิลทา
 • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
17.00-21.00, 21.00-06.00 -
นพ.คมสัน ลีธนาภรณ์
 • สาขาศัลยศาสตร์,ทางเดินปัสสาวะ
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.คมสัน ลีธนาภรณ์
 • สาขาศัลยศาสตร์,ทางเดินปัสสาวะ
- 08.00-21.00 -

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.วรศิลป์ ดีสุรกุล
 • สาขาออร์โธปิดิกส์,อนุสาขากระดูกสันหลัง
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.วรศิลป์ ดีสุรกุล
 • สาขาออร์โธปิดิกส์,อนุสาขากระดูกสันหลัง
08.00-21.00 08.00-17.00 - 08.00-17.00
นพ.อุกฤษฎ์ ปุระสิริ
 • สาขาออร์โธปิดิกส์,สาขาเวชศาสตร์การกีฬา
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.อุกฤษฎ์ ปุระสิริ
 • สาขาออร์โธปิดิกส์,สาขาเวชศาสตร์การกีฬา
- 08.00-17.00 08.00-21.00 08.00-17.00 -
นพ.กฤษดากร ขจรกิตติศักดิ์
 • สาขาออร์โธปิดิกส์,อนุสาขากระดูกสันหลัง
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.กฤษดากร ขจรกิตติศักดิ์
 • สาขาออร์โธปิดิกส์,อนุสาขากระดูกสันหลัง
- 17.00-21.00 -
นพ.พิสิฏฐ์ บุญมา
 • สาขาออร์โธปิดิกส์,ข้อเท้าและเท้า
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.พิสิฏฐ์ บุญมา
 • สาขาออร์โธปิดิกส์,ข้อเท้าและเท้า
- 17.00-21.00 -
นพ.วรสัณห์ ทวีวุฒิทรัพย์
 • สาขาออร์โธปิดิกส์,ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.วรสัณห์ ทวีวุฒิทรัพย์
 • สาขาออร์โธปิดิกส์,ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม
- 08.00-17.00 - 08.00-17.00
นพ.สิวดล พินิตความดี
 • สาขาออร์โธปิดิกส์
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.สิวดล พินิตความดี
 • สาขาออร์โธปิดิกส์
- 17.00-21.00

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.พัฒนะ ไกรนิตย์
 • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.พัฒนะ ไกรนิตย์
 • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
- 08.00-17.00 08.00-21.00 -
พญ.แพรว พันธ์ไพศาล
 • สาขาสูติ-นรีเวชวิทยา
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.แพรว พันธ์ไพศาล
 • สาขาสูติ-นรีเวชวิทยา
08.00-21.00 -
นพ.นิพันธ์ บุญยัง
 • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา,ด้านผ่าตัดส่องกล้อง
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.นิพันธ์ บุญยัง
 • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา,ด้านผ่าตัดส่องกล้อง
13.00-16.00 -
พญ.อริสา คงสุขเจริญยิ่ง
 • สาขาสูติ-นรีเวชวิทยา
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.อริสา คงสุขเจริญยิ่ง
 • สาขาสูติ-นรีเวชวิทยา
- 17.00-21.00 - 17.00-21.00 - 08.00-21.00
พญ.ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ
 • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา,มะเร็งวิทยานรีเวช
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ศรัญญา ชาญพานิชกิจโชติ
 • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา,มะเร็งวิทยานรีเวช
- 17.00-21.00 -
นพ.ธิติพันธุ์ น่วมศิริ
 • สาขาสูติ-นรีเวชวิทยา MFM
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.ธิติพันธุ์ น่วมศิริ
 • สาขาสูติ-นรีเวชวิทยา MFM
- 13.00-16.00, มาทุกสองสัปดาห์ครั้ง -

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.สุพีเรศ องกิตติกุล
 • สาขาโสต ศอ นาสิก
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.สุพีเรศ องกิตติกุล
 • สาขาโสต ศอ นาสิก
- 08.00-21.00 08.00-17.00 08.00-21.00 -
นพ.ภาวิน เหล่าวีระกุล
 • สาขาโสต ศอ นาสิก
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.ภาวิน เหล่าวีระกุล
 • สาขาโสต ศอ นาสิก
08.00-21.00 - 17.00-21.00 - 08.00-21.00

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.วารุณี พูลสวัสดิ์
 • สาขารังสีวิทยา
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.วารุณี พูลสวัสดิ์
 • สาขารังสีวิทยา
08.00-16.00 - 08.00-16.00

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.จตุพล โชคบุญเปี่ยม
 • สาขาจักษุวิทยา
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.จตุพล โชคบุญเปี่ยม
 • สาขาจักษุวิทยา
- 08.00 -17.00 - 08.00 -17.00

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.อำนาจ กุสลานันท์
 • สาขานิติเวช
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.อำนาจ กุสลานันท์
 • สาขานิติเวช
13.00-15.00 -

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ศิญาภัสร์ ภัทรศุภไพบูลย์
 • สาขาวิสัญญีวิทยา
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.ศิญาภัสร์ ภัทรศุภไพบูลย์
 • สาขาวิสัญญีวิทยา
06.00-18.00 -

ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.รุ่งอรุณ บุญโสม
 • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.รุ่งอรุณ บุญโสม
 • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
- 06.00-18.00 06.00-06.00 -
พญ.คาฐาวัณฏ์ วงศ์ไชยเสรี
 • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.คาฐาวัณฏ์ วงศ์ไชยเสรี
 • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
18.00-06.00 -
นพ.ปรีชา สุวันเตโช
 • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
นพ.ปรีชา สุวันเตโช
 • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
- 18.00-06.00
พญ.เลิศนภา สุมนาวดี
 • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ขื่อแพทย์ จันทร์จ. อังคารอ. พุธพ. พฤหัสบดีพฤ. ศุกร์ศ. เสาร์ส. อาทิตย์อา.
พญ.เลิศนภา สุมนาวดี
 • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
- 18.00-06.00 - 18.00-06.00 -