ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง

รพ. สินแพทย์ ศรีนครินทร์ พร้อมให้การดูแล
โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
ศูนย์ส่องกล้องผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดีแผนกศัลยกรรม
ศูนย์โรคปวดท้องแผนกอายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ
ศูนย์โรคติดเชื้อเด็กแผนกกุมารเวช
ศูนย์โรคภูมิแพ้เด็กแผนกกุมารเวช
ศูนย์โรคต้อแผนกตา / จักษุ
ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องกระดูกและข้อแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศูนย์ไซนัสแผนกหู คอ จมูก
ศูนย์หัวใจแผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ
ศูนย์โรคฉุกเฉินทางสมองแผนกอายุรกรรมประสาท /
แผนกศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง
ศูนย์โรคปวดหลังแผนกอายุรกรรมประสาท /
แผนกศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง
ศูนย์ทันตกรรมแผนกทันตกรรม
ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องนรีเวชแผนกสูติ-นรีเวชกรรม
ศูนย์ส่องกล้อง
ผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดี
แผนกศัลยกรรม
ศูนย์โรคปวดท้อง
แผนกอายุรกรรมระบบ
ทางเดินอาหารและตับ
ศูนย์โรคติดเชื้อเด็ก
แผนกกุมารเวช
ศูนย์โรคภูมิแพ้เด็ก
แผนกกุมารเวช
ศูนย์โรคต้อ
แผนกตา / จักษุ
ศูนย์ผ่าตัดส่อง
กล้องกระดูกและข้อ
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศูนย์ไซนัส
แผนกหู คอ จมูก
ศูนย์หัวใจ
แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ
ศูนย์โรคฉุกเฉิน
ทางสมอง
แผนกอายุรกรรมประสาท /
แผนกศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง
ศูนย์โรคปวดหลัง
แผนกอายุรกรรมประสาท /
แผนกศัลยกรรมระบบประสาทและไขสันหลัง
ศูนย์ทันตกรรม
แผนกทันตกรรม
ศูนย์ผ่าตัดส่อง
กล้องนรีเวช
แผนกสูติ-นรีเวชกรรม